วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง และ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562