"ทรัพย์อิงสิทธิ โอกาสธุรกิจไทยใช้หลักประกัน"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ทรัพย์อิงสิทธิ โอกาสธุรกิจไทยใช้หลักประกัน" โดยได้รับเกียรติจากนางเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Sapphire room โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562