ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการนวัตกรรม

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการนวัตกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า"
จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562