กรมพัฒน์ฯ ชนะเลิศ!!! รางวัล Digital Transformation Award 2019

กรมพัฒน์ฯ ชนะเลิศ!!! รางวัล Digital Transformation Award 2019
 
                                      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอกย้ำ!! ความเป็นสุดยอดแห่งการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล เข้ารับรางวัลชนะเลิศ Digital Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence (การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...การันตีถึงความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ พร้อมอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจนำข้อมูลไปวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจลงทุน นับเป็นเพื่อนคู่คิดนักธุรกิจอย่างแท้จริง
 
                                     นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วนี้ๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้ารับรางวัล "ชนะเลิศ" Digital Transformation Award 2019 สาขา Government Intelligence (การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ) ภายใต้ชื่อผลงาน โครงการคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse) จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 37 โครงการ จาก 16 หน่วยงาน โดยรางวัลที่ได้รับเป็นเครื่องการันตีถึงความเป็นสุดยอดแห่งการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล โดยอาศัยเทคโนโลยี Big Data เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น"
 
                                     "คลังข้อมูลธุรกิจ หรือ Business Data Warehouse ของกรมฯ เป็นแหล่งรวมข้อมูลนิติบุคคลของประเทศไทย ผลประกอบการ การลงทุนจากต่างชาติ ข้อมูลการวิเคราะห์คู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจ และข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบการ รวมทั้ง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้บูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data) โดยนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้เพื่อช่วยตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจ การขยายการประกอบธุรกิจ และการส่งเสริมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
 
                                      อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "นอกจากนี้ กรมฯ จะได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดและยกระดับการให้บริการคลังข้อมูลธุรกิจในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศของการวิเคราะห์ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ (Business Opportunity) เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ (Area Based) รายจังหวัด ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบมากขึ้น คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2563 นี้"
 
                                      "ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Business Data Warehouse เช่น ตรวจสอบสถานะนิติบุคคล โดยสามารถค้นหาข้อมูลของนิติบุคคล พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลในประเภทธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงสถานะของตนเองแยกตามขนาดธุรกิจ รวมทั้ง ผลประกอบการเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการ สะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ได้ผลการดำเนินงานตรงตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ของกิจการ
 
                                      "การวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถค้นหาข้อมูลภาพรวมของกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจตามผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจลงลึกถึงระดับภาคและจังหวัด เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ พร้อมทั้ง สัดส่วนการลงทุนในนิติบุคคลแบ่งตามสัญชาติ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมายที่สนใจ หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน (Supply Chain) ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำเพื่อค้นหาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ โดยมีข้อมูลทางธุรกิจให้ตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และค้นหาธุรกิจปลายน้ำเพื่อค้นหาแหล่งกระจายสินค้าและผู้ใช้บริการสามารถขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
 
                                          "การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยใช้เครื่องมือแบบจำลองทางการเงิน และการประมาณการเพื่อพิจารณาแนวโน้มรายได้ของธุรกิจรายประเภท ลงลึกถึงพื้นที่ และขนาดของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง และกำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีทิศทางที่ถูกต้อง วางแผนและกำหนด position ของธุรกิจในอนาคตได้ ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว"
 
                                      "ผู้ประกอบการสามารถใช้งานระบบ DBD Business Data Warehouse โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเลท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือก "บริการออนไลน์" คลิก "DBD DataWarehouse+ ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                                       ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้รับรางวัล "แชมเปี้ยน" จากโครงการ Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) ในหมวดที่ 3 ร่วมกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐตุรกี และ สหพันธรัฐรัสเซีย จากการประกวดรายการ WSIS Project Prizes 2019 ที่จัดโดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และ สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International telecommunication Union : ITU)
 
                                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376 และ 0 2547 4513 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
***************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                ฉบับที่ 139 / วันที่ 3 สิงหาคม 2562