ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้ประกอบการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562