ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ครั้งที่ 2/2562

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562