การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 57 (3/2562)

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีครั้งที่ 57 (3/2562) โดยมีนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ 7 สิงหาคาม 2562