สำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562