ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 1 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562