ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ กิจกรรม และนวัตกรรมการบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อโทรทัศน์