สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"
รุ่นที่3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562