ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑๒ เส้น