ประชุมเตรียมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการพิมพ์ออกของระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร(e-Certificate)

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบการพิมพ์ออกของระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคาร (e-Certificate)ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคาร และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.) ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562