ยกระดับร้านค้าสู่การเป็น SMART โชวห่วย

          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจค้าปลีก 
เพื่อยกระดับร้านค้าสู่การเป็น SMART โชวห่วย โดยมี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562