กรมพัฒน์ฯ' จับมือ EXIM BANK ขับเคลื่อนนโยบาย รมช.พาณิชย์

กรมพัฒน์ฯ' จับมือ EXIM BANK ขับเคลื่อนนโยบาย รมช.พาณิชย์

ผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดงานสัมมนา "พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล" (Thai Franchise Towards Global) เตรียมความพร้อมแฟรนไชส์ไทยด้วยองค์ความรู้รอบด้าน พร้อมบ่มเพาะผู้ประกอบการบุกตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มต้นในกลุ่ม CLMV เป็นลำดับแรก  

        นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการสนับสนุน ส่งเสริม สร้าง และขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม หรือ Ecosystem ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งในประเทศและพร้อมเดินหน้าสู่ตลาดสากล"

          "ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank เป็นพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือกับกรมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานสัมมนา เรื่อง "พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล" ในวันนี้ (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562) เพื่อให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ได้มีโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในมุมมองของการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ระดับประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศมาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง"

"ภายในงานมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซี รวมถึงผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกว่า 100 ราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาและการบรรยายที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ประกอบด้วย "รอบรู้ รู้ทัน การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างประเทศ" ที่รวมผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างประเทศชื่อดัง อย่าง Amazon, Mudman, Molycare และ Phoenix Lava มาแลกเปลี่ยนเทคนิคและกลยุทธ์ในการนำธุรกิจตนขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศ การบรรยายพิเศษจากนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "ความท้าทายของการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ" นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อที่เป็นความเชี่ยวชาญของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการระดับสูงของธนาคารอีกด้วย"

          อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "ปัจจุบันบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสำคัญและมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (CLMV) ที่เป็นทำเลทองในการขยายธุรกิจ เนื่องจากลักษณะของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ค่านิยม รวมถึงวัฒนธรรมในการบริโภค ดังนั้น การส่งออกธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้ จึงนับเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญของผู้ประกอบการ และเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายแรกในการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่กรมฯ ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปต่างประเทศได้"

          "กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่สร้างการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  ผ่านงานแสดงธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ จะเชื่อมโยงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจสู่ต่างประเทศ  การทำงานในลักษณะบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูการพัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยครบทุกมิติ ครอบคลุมตั้งแต่การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนในการจัดหาช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานเจรจาจับคู่ธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

            สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5953 สายด่วน 1570 e-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

 

************************************

 

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                            ฉบับที่ 153 / วันที่ 28 สิงหาคม 2562