การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 2

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ครั้งที่ 2 ณ ห้องม่วงสาหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562