ขยายตลาดและเพิ่มยอดขายด้วยออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวิร์คชอป
 "การขยายการตลาดและเพิ่มยอดขายด้วย Digital Content & Story Telling" แก่ผู้ประกอบการ
ชุมชนบ้านวังส้มซ่า (ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ผลิตจากส้มซ่า) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ชุมชน
อี-คอมเมิร์ซต้นแบบ" หรือ "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์" ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเศวร
จ.พิษณุโลก วันเสาร์ที่ 24  สิงหาคม 2562 โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัด ชุมชนและลาซาด้ากรุ๊ป ทำการเสริมแกร่งความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทเพื่อให้เกิดการส่งต่อธุรกิจ ปรับแนวทางการบริหารจัดการ
โดยให้ความสำคัญกับการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่โดดเด่นและความพิเศษของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับ
แหล่งค้าขายอื่นๆ