การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการจดทะเบียนนิติบุคคล

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม หัวข้อ
"การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology digital) มาใช้ในการปรับปรุงการจดทะเบียนนิติบุคคล
ให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น" ร่วมกับ บริษัท เมอร์ลิน โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องม่วงส่าหรี
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 4 กันยายน 2562