การเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "การเพิ่มศักยภาพและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ" เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Sharing)
ระหว่างสำนักงานบัญชีคุณภาพ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ    
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562