ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 58 (4/2562) โดยมีนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี เป็นประธาน ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562