การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2562

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ครั้งที่ 9/2562 โดยมีนายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562