ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Focus Group) ทบทวน "ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ (Focus Group) การทบทวน "ธุรกิจบริการพัฒนาซอฟต์แวร์" เพื่อนำออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2562 ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562