EEC หารือ กรมพัฒน์ฯ เรื่อง"การประกอบธุรกิจในพื้นที่ EEC"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นตัวแทนต้อนรับ คณะผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เข้าหารือเรื่อง "การประกอบธุรกิจ
ในพื้นที่ EEC" ณ ประชุม ชั้น 16  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562