ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบงานจองชื่อด้วยเทคโนโลยี AI

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานจองชื่อด้วยเทคโนโลยี AI ร่วมกับ บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนลชั่นนัล จำกัด ณ ห้องม่วงสาหรี
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562