บันทึกเทปสัมภาษณ์ "การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปสัมภาษณ์ "การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS" ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์กรรมการและอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดให้มีจุดบริการ EEC One Stop Service ระยะนำร่องมีการร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของกฎหมาย 8 ฉบับ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สถานที่บันทึกเทป ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562