นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่" (Young Digital Warrior) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) มาพัฒนาสินค้าชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงสามารถขยายโอกาศทางการตลาด สร้างรายได้ไห้กับชุมชน รวมทั้ง ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่จำนวน 150 ราย ประกอบด้วยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ภาคตลาดแรงงานหรือสร้างธุรกิจเป็นของตังเอง รวมไปถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ และทายาทนักธุรกิจที่รับช่วงต่อจากธุรกิจยุคเดิมไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจยุคใหม่ ในการนี้ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานฯ ด้วย ณ ห้อง Sapphire 2 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จ.นครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562