ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 6 เดือน)