แนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ
แนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ร่วมกับธนาคารออมสิน
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562