Smart Village Online

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ Lazada เกี่ยวกับ
Smart Village Online หรือชุมชนต้นแบบด้าน e-Commerce เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562