ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)