ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2563)