ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 6 เดือน)