ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓