พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานถวายผ้ากฐินฯ พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งข้าราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมงานถวายผ้ากฐิน ณ พระอารามหลวง วัดพรหมนิวาส ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                            เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562