กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลชนะเลิศ Digital Goverment Awards 2019 ครั้งแรก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลชนะเลิศ Digital Government Award 2019 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

 นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลชนะเลิศ Digital Government Award 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัล) และ

รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ด้วยคะแนนสูงสุด

 แก่ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในงาน Digital Government Award

2019 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป็น 1 ใน 8 หน่วยงานที่ได้รับทั้ง 2 รางวัลพร้อมกัน จากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 323 หน่วยงาน

 หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน 1,533 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

จำนวน 2 หน่วยงาน ครอบคลุม 76 จังหวัด รางวัลชนะเลิศดังกล่าว นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการยกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและ

ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล เป็นการสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดัน

ให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี