แนวทางความร่วมมือการพัฒนาร้านค้าโชวห่วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
ความร่วมมือการพัฒนาร้านค้าโชวห่วย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562