เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา (อ.ปักธงชัย) จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยเน้นการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ทั้งในส่วนของแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และการเชื่อมโยงต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ กระตุ้นให้เกิดการบริโภคและซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม สินค้า และบริการในเมืองรองมากขึ้น เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง โดยใช้ผ้าไหมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อและสร้างการจดจำ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562

จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย : กลุ่มหัตถกรรมบ้านดู่ ซึ่งมีผ้าไหมหางกระรอกที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น และกำลังจะได้รับการรับรองให้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

จังหวัดบุรีรัมย์ มีผ้าไหมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง เช่น ผ้าภูอัคนี (ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ) อ.เฉลิมพระกียรติ ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ กลุ่มทอผ้าไหม (*กัญญาผ้าไทย *กลุ่มทอผ้าไหม - บ้านถาวร * กลุ่มศรีทองผ้าไหม) อ.เฉลิมพระเกียรติ ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ กลุ่มผ้าไหมโนนกลาง อ.ดอนมนต์ ผ้าไหมมัดหมี่ลายลูกแก้ว กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอแปรรูปผ้าไหม - ผ้าฝ้าย อ.พุทไธสง ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก อ.นาโพธิ์ ฯลฯ เป็นต้น

จังหวัดสุรินทร์ หลังจากเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและประวัติผ้าพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์แล้ว เดินทางไปยังร้านเอกอนันต์ไหมไทย อ.เมือง และ ร้านเรื่องไหม อ.ลำดวน เพื่อถ่ายทำกระบวนการผลิตผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวให้เลือกชมเลือกซื้ออีกด้วย