ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เข้าสู่ช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์