ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เข้าสู่ช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)