ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนา (ไม่รวมผู้แทนหน่วยงาน) เรื่อง "การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน - บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจทั่วไป)"