บันทึกเทปรายการ คิดเพื่อชาติ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมบันทึกเทปรายการ คิดเพื่อชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการบริหารจัดการครบวงจร (Total Solution for SMEs) ณ สถาณีโทรทัศน์ TNN 2 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562