รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.กาญจนบุรี

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยม/พบปะผู้ประกอบการร้านค้าส่ง-ค้าปลีก สมิงบ้านไร่ อ.ศรีประจันต์ เพื่อรับฟังปัญหา-อุปสรรค ก่อนพัฒนาและผลักดันให้เป็น "สมาร์ท โชวห่วย" และเดินทางไปมอบตราสัญลักษณ์ " Thai SELECT" แก่ร้านอาหารเบญจรงค์ ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ จนได้รับตราสัญลักษณ์ฯ

 หลังจากนั้นเดินทางไป จ.กาญจนบุรี เพื่อพูดคุย/ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรทุ่งสมอ (ร้านโอทอป ซีเล็กซ์) อ.พนมทวน ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวและจมูกข้าวหลากหลายประเภทที่ได้มาตรฐานสากล โดยสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้สำเร็จกว่า 10 ประเทศ ภารกิจสุดท้าย คือ ได้พบปะ/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ "นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior) ณ โรงแรมพีลูส อ.เมือง"

 ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับฟังและพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้งหมดแล้ว จะได้เร่งสรุปปัญหา-อุปสรรค พร้อมจัดทำแผนการพัฒนาร้านค้าในแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร โดยเน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ธุรกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป