เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง ...สกลนคร - กาฬสินธุ์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำคณะสื่อมวลชน และบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ ลงพื้นที่ จ.สกลนคร - จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว แคมเปญ "เส้นทางสายไหม...สู่เมืองรอง" เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนและวัฒนธรรมผ้าไหมในแต่ละท้องถิ่น พร้อมถ่ายทอดความประทับใจที่ได้พบเห็น สร้างแรงจูงใจให้สาธารณชนหันมาตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ซึ่งจะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นการตัดสินใจเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึง สินค้า และบริการต่างๆ ในจังหวัดเมืองรองมากขึ้น ทั้งนี้ มุ่งหวังสร้างความก้าวหน้าให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง