ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี  ครั้งที่ 59 (5/2562) โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562