ประชุมหารือเรื่องการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานนำร่อง

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร.ผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือการเป็นหน่วยงานนำร่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562