ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบจัดการคิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)