ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563