ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าระบบพลังงานความเย็นของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563