ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global)