การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยตามสถานการณ์ภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย
ตามสถานการณ์ภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกรม เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562